سه راهی}

سه راهی

به روز

سه راهی که تحت عنوان لوله تی شکل نیز شناخته می شود، برای ادغام یا تقسیم جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرد. سه راهی تی برای توزیع و جمع آوری مایعات از لوله های جریان اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. این اتصال، قطعه کوتاهی از یک لوله با انشعابات ۹۰ درجه از مرکز است. این نوع از اتصال برای ارتباط دادن دو لوله به هم و یکی کردن جهت جریان آنها با هم مورد استفاده قرار می گیرد. اگر هر سه طرف این اتصال، به یک اندازه باشند، به آن سه راهی مساوی می گویند در غیر اینصورت به آن سه راهی نامساوی گفته می شود. بر این اساس، به طور کلی، دو نوع سه راهی در لوله کشی ها وجود دارد، سه راهی مساوی و سه راهی نامساوی. رایج ترین آنها، سه راهی های مساوی (سه راهی هایی با اندازه شاخه ورودی و خروجی یکسان) هستند، اما سه راهی های نامساوی نیز به همان میزان در دسترس هستند.

بالا