چهارراهی}

چهارراهی

به روز

چهار راهی بخش کنترل کننده قطع و وصل جریان در مدار است و هنگامی این قطعه در مدار به شکل صحیح بسته می‌شود در زمان پرشدن مخزن و نبود خروجی آب فشار ایجاد شده در بخش زیرین قطعه باعث بسته شدن جریان یکطرفه ورودی می‌شود. به عبارت دیگر وقتی آب ورودی دارد بدون خروجی و مخزن نیز پر است فشار آب بعد از ممبران باعث عملکرد سوئیچ فشار بالا می‌شود و نتیجه موتور خاموش می‌شود، و دیگر فشار موتور در سیستم نیست ولی همچنان فشار آب شهری موجود است و آب وارد ممبران میگردد و از خروجی فاضلاب ممبران خارج می‌گردد، وظیفه چهارراهی قطع این جریان است.

بالا