شیر توپی یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون (دسته فلزی)}

شیر توپی یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون (دسته فلزی)

به روز

شیر توپی یکسر دنده داخل یکسر دنده بیرون (دسته فلزی)

بالا