درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

سیدعلی هاشمی پور فخرآبادی

عضو اصلی ورییس هییت مدیره

سیدمحمد هاشمی پور فخرآبادی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

سیدحسین هاشمی پور فخر آبادی

عضو اصلی ونایب رییس هییت مدیره