موضوع قرارداد استان نام کارفرما

کنتور آب

تهران

شرکتهای آب و فاضلاب کل کشور

کنتور آب

ايلام

شرکت آبفا استان ایلام