خدمات

مشاوره و اجرا در زمینه­ی طراحی و ساخت سیستم پیشرانه مستقل از هوا

مشاوره و اجرا در زمینه اجرای پروژه های پیل سوختی، طراحی و تجهیز آزمایشگاههای هیدروژن و پیل سوختی

مشاوره و اجرا در زمینه انتخاب و خرید دستگاهها و تجهیزات تست و سیستم های هیدروژن و پیل سوختی

مشاوره و اجرای پروژه های کاهش مصرف سوخت و آلودگی زیست محیطی با استفاده از مبدلهای کاتالیستی

برگزاری کارگاه و ارائه دروس در زمینه پیلهای سوختی

طراحی، تجهیز و راه اندازی اصولی آزمایشگاههای هیدروژن و پیل سوختی

ساخت و ارزیابی انواع کاتالیست ها، الکترودها و مجموعه الکترود-غشاء پیلهای سوختی

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما