درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

محبوبه بهار زاده

عضو هیئت مدیره

بابک آقابیگی

مدیر عامل

مهرداد تجلی زاده خوب

رئیس هیئت مدیره

زهرا شامخی

عضو هیئت مدیره