پارس دکل گستر

درباره ما

محصولات

خدمات

دکل های ۴۰۰/۲۳۰/۱۳۲/۶۳/۳۳/۲۰ کیلوولت

گنتری و استراکچرهای پست

دکل های تلسکوپی فلزی

پایه های روشنایی