ماشین کوتینگ}
ماشین کوتینگ}

ماشین کوتینگ

بروز

کوتینگ کاغذ عبارت از ایجاد پوششی از مواد بر روی کاغذ است. این پوشش با ایجاد تغییر در ماهیت اصلی کاغذ می تواند کاربرد بسیار زیادی داشته باشد. مثلا با کوتینگ رنگ بر روی کاغذ میتوان کاغذ های رنگی تولید کرد. یا با کوتینگ برخی مواد شیمیایی بر روی کاغذ، می توان کاغذ ترمال یا حرارتی تولید نمود. همچنین می توان با کوتینگ پارافین خاصیت مقاومت در برابر نفوذ آب را در کاغذ به وجود آورد. انواع دیگری از کوتینگ ها می توانند برای ایجاد قابلیت های رسانایی کاغذ، خاصیت چسبندگی، و سایر موارد مورد استفاده قرار گیرند.

بالا