خدمات

اعتبارسنجی ایده های نوآورانه، و شتاب دهندگی به ایجاد کسب و کار

تأمین محل استقرار و امکانات مرتبط، مشاوره تخصصی، جذب نیرو و تأمین هزینه های جاری کسب و کار نوپا تا یک مرحله مشخص از دوره عمر کسب و کار

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما