درباره ما

معرفی کسب و کار

شرکت سروش‌رشد توسط گروهی از افراد و از جمله آقای دکتر پزشکیان که بیش از 40 سال سابقه فعالیت در صنعت طیور ایران را دارند، از سال 1378 آغاز بکار نمود. کاربردی‌کردن تفکر علم روز دنیا در صنعت طیور ایران، نوآوری در تولید و تعهد در کیفیت از اهداف این شرکت از بدو فعالیت بوده‌اند. حضور قریب به 20 سال مستمر در عرصه تولید همراه با ثبات و یا بهبود هرچه بیشتر کیفیت تولیدات خود، بزرگترین افتخار این شرکت و نشانه تعهد در خدمت به صنعت طیور ایران بوده است.

پیام مدیریت

شرکت سروش‌رشد توسط گروهی از افراد و از جمله دکتر پزشکیان که بیش از 30 سال سابقه فعالیت در صنعت طیور ایران را داشتند، از سال 1378 آغاز بکار نمود. کاربردی‌کردن تفکر علم روز دنیا در صنعت طیور ایران، نوآوری در تولید و تعهد در کیفیت از اهداف این شرکت از بدو فعالیت بوده‌اند.

ماموریت

ﺗﻮﻟﻳﺪات این شرکت از جمله اﻧﻮاع ﻛﻧسانتره طیور، انواع مکمل غذایی با فرمول ویژه براﻯ انواع واریته هاﻯ گوشتى و مرغ مادر، ﻛﻧسانتره-دان ﻫﻔﺗﻪ اول پرورش، آمونزیم و نیز معرفى محصولى از کشور اتریش براى اولین بار در ایران بنام مایکوفیکس پل

چشم انداز

حضور 10 سال مستمر در عرصه تولید همراه با ثبات و یا بهبود هرچه بیشتر کیفیت تولیدات خود، بزرگترین افتخار این شرکت و نشانه تعهد در خدمت به صنعت طیور ایران بوده است.