درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

امیرعباس سماواتی

مدیر عامل

نفیسه شریف زاده

نائب رئیس هیئت مدیره

سازه درمنکی فراهانی

عضو هیئت مدیره