درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

فرناز رئیسیان

مدیر عامل

سارا فوادیان

نائب رئیس هیئت مدیره

آزاده عالیه دینی

عضو هیئت مدیره

چکاوک حمیدی

رئیس هیئت مدیره