شیشه لیا

درباره ما

سابقه موسسین شرکت شیشه لیا باز می گردد به اوائل قرن جاری هجری هنگامی که این خانواده به واردات و تجارت شیشه مشغول بودند. اولین حرکت به سمت فعالیتهای صنعتی در دهه 1320 شمسی با احداث یک کارگاه تولید آینه انجام شد. سپس همزمان با شتاب گرفتن حرکت صنعتی در کشور، کارخانه پارس شیشه جهت تولید شیشه های ایمنی خودرو و ساختمان تأسیس و در سال 1351به بهره برداری رسید. نیاز رو به فزونی کشور به شیشه های تخت با کیفیت بالا و وابسته بودن به واردات در این حوزه، مهمترین انگیزه در تأسیس شرکت شیشه لیا بود که با کوشش و دقت فراوان در اردیبهشت ماه 1380 تولید آن آغاز شد

تصاویر کاری

مدیریت