Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

مدل: آنام انرژی گستران
قیمت: بروز
مدت زمان ارسال محصول: .
مدت زمان بازگشت محصول: توافقی روز

توضیحات


پوشش ها و چترک های سیلیکونی امروزه با توجه به افزایش آلودگی های محیطی ارتقاء مشخصات عایقی در تجهیزات الکتریکی به نحوی که قابلیت تحمل شرایط آلوده را داشته باشد یکی از ضرورت ها در تجهیزات الکتریکی می باشد. پوشش ها و چتر کهای سیلیکونی یکی از موثرترین راهکارها در این خصوص می باشد