Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 10
مدت زمان بازگشت محصول: 7 روز

توضیحات


«پکیج ایستگاه پمپاژ» جایگزین ایستگاه های پمپاژ متداول بوده و طی گواهینامه 54129 مورخه 7/8/1387 در اداره کل ثبت اختراعات کشور به ثبت رسیده و پس از بررسی فنی و اجرایی در مراکز مختلف علمی و تخصصی مرتبط با صنعت آب، مورد تایید قرار گرفته است.