Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


یک یاتاقان قسمتی از ماشین است که یک قطعه همانند یک شفت را که چرخش ، لغزش یا نوسان دارد، پشتیبانی می کند یاتاقان به دو گروه اصلی تقسیم میشوند: ساده و غلتشی . وسیله‌ای است که اجازه حرکت نسبی مشخصی را بین دو یا بیشتر از دو قطعه را می‌دهد. که به طور نمونه به صورت چرخش یا حرکت خطی است. یاتاقان بر اساس حرکت لغزشی که با استفاده از روغنکاری انجام می شود کار می کنند. یا تاقانهای غلتشی یا ضد اصطکاک بر اساس حرکت غلتشی کار می کنند که با استفاده ازساچمه ها یا دیگر انواع غلتک ها امکان پذیر است. درروتورهای مدرن که در سرعت ها و با رهای نسبتا بالا کار میکنند، انتخاب وطراحی صحیح یا تاقانها و تکیه گا های انها از فا کتور های مهمی هستند که بر عمر سیستم تا ثیر می گذارنند. یاتاقان‌ها می‌توانند به صورت گسترده‌ای بر طبق حرکتی که مجازند داشته باشند و یا براساس اصول کاریشان و همچنین جهت بارهای اعمالی که می‌توانند تحمل کنند، طبقه‌بندی شوند. Bearing housing .Pillow blocks