لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهیدمنو

بیمه و انوع آن

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
299بازدید

تعریف بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان :

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بیمه‌گزار شخصی است که سمت کارفرما داشته و می‌خواهد مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاصی که در نقش کارکنان او هستند و احتمال وارد شدن آسیب بدنی به آنان در حین و یا به مناسبت انجام فعالیت شغلی محوله وجود دارد، تحت پوشش بیمه در آورد.

بازار هدف اين بيمه‌نامه كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه ديگران تحت عناويني همچون كارگر يا كارمند و به طور كلي كاركنان (اعم از قراردادي، روزمزد، استخدامي، پيماني و يا…) در فعالیت‌های شغلی گوناگون براي او كار مي‌كنند و در ازاي آن دستمزد دريافت مي‌کنن و رابطه آنها كارفرما- كارگري/ کارفرما – كارمندي است و امكان مسئول شناخته شدن كارفرما در قبال کارکنان درحوادث ناشي از كار وجود دارد.

از این‌رو، این بیمه‌نامه را کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از جـمله شرکتـ‌ها، سازمان‌ها، کارخانـجات و کارگاه‌هایی که در امور تولید، تعمیرات وخـدمات فـعال هـستند، و نیز مجـریان پروژه‌های عمرانی و سازندگان بناهای مسکونی وتجاری می‌توانند درخواست کنند.

در این بیمه‌نامه، نوع رابطه کاری میان بیمه‌گزار و کارگر آسیب‌دیده که می‌تواند رسمی، قراردادی، پیمانی یا روزمزد باشد، تأثیری بر تعهدات بیمه‌گر در بیمه‌نامه نداشته و مشروط به این‌که پیش از صدور بیمه‌نامه و در فرم پیشنهاد، اطلاعات کاملی در این‌باره به بیمه‌گر ارائه شده و بیمه‌گر با صدور بیمه‌نامه با آگاهی از این موضوع موافقت کرده باشد، مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال تمامی کارکنان با هر نوع رابطه کاری که با بیمه‌گزار دارند، تحت پوشش قرار داده می‌شود.

مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در قبال کارکنان در این بیمه‌نامه، جز در برخی موارد خاص مانند «فعالیت شغلی بیمه‌گزار در سطح وسیع»، «متغیر بودن محل فعالیت»، «حضور یک یا چند کارفرمای دیگر علاوه بر بیمه‌گزار به همراه کارکنان خود در محل فعالیت»، بدون این‌که الزامی برای ارائه مشخصات کارکنان در هنگام صدور بیمه‌نامه وجود باشد، تحت پوشش قرار داده شده و بیمه‌نامه اصطلاحاً می‌تواند به صورت بی‌نام صادر شود.

این بیمه‌نامه بسته به این‌که نوع فعالیت کارفرما چیست ، به سه دسته تقسیم می‌شود :

۱- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی.

۲- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت‌های عمرانی.

۳- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیت‌های ساختمانی.

کلوزهای کامل بیمه مسئولیت 

ساختمانی ، عمرانی ، مشاغل خدماتی ، صنعتی ، تجاری

کلوز۱- به موجب این کلوز مسئولیت بیمه گذار ناشی از تعدد دیات (بیش از یک دیه) به ازاء هردیه اضافی , برابر باتعهد ریالی فوت ونقص عضو مندرج درشرایط خصوصی بیمه نامه برای یک دیه تحت پوشش قرار دارد.

کلوز۲- جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار درماموریت خارج ازکارگاه , اززمان اعلام اسامی افراد به بیمه گر مشمول تعهدات بیمه گر می باشد. درهرحال صدمات جسمانی کارکنان ناشی ازوسایل نقلیه موتوری استثناء می باشد.

کلوز۳- صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج ازمحل مورد بیمه بوده وفعالیت کاری درآن انجام نپذیرد وتوسط بیمه گذار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش می باشد(حوادث ناشی ازاستفاده وسایل حرارتی وبرودتی غیراستاندارد ویانصب غیراستاندارد درمحل وزمان استراحت تحت پوشش نمی باشد)

کلوز۴- مسئولیت مجری ذیصلاح درخصوص خسارت جانی بارعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد.

کلوز۵- پوشش بیمه ای حوادث ناشی ازوسایل نقلیه موتوری برخلاف بند دو ماده بیست ویکم شرایط عمومی بیمه نامه ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی چه در زمان استفاده وحرکت یادرزمان سکون وخاموشی تحت پوشش بیمه نامه می باشدودرصورت محکومیت بیمه گذار به پرداخت خسارت , تعهد بیمه گر دراین کلوز از ۵۰ درصد حداکثر تعهد بیمه گر درطول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

تبصره: منظور ازوسیله نقلیه موتوری زمینی تمام دستگاه هایی است که دارای چرخ وقدرت حرکت وانتقال نیرو ازقبیل: تراکتور, گریدر, لودر, لیفتراک, کمباین, دامپر, میکسر, جرثقیل و امثالهم می باشند.

۱-۵- درصورتیکه وسیله نقلیه دراختیار ویامتعلق به بیمه گذار بوده ودارای بیمه نامه شخص ثالث باشد تعهد بیمه گر محدود به مازاد تعدات بیمه نامه مذکور می باشد.

۲-۵- درصورتیکه وسیله نقلیه دراختیار ویامتعلق به بیمه گذار بوده وفاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد علیرغم اخذ کلوز۸بیمه نامه , جبران خسارت وارده درصورت ارائه رای مراجع ذیصلاح مبنی براحراز مسئولیت بیمه گذار در تعهد بیمه گر خواهد بود.

۳-۵- درصورتیکه وسیله نقلیه دراختیار ویامتعلق به بیمه گذار نباشد فقط درصورت احراز مسئولیت بیمه گذار و صدور رای توسط مراجع قضایی قابل پرداخت خواهدبود.

کلوز۶- صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار وپیمانکاران فرعی ناشی ازمسئولیت بیمه گذار تحت پوشش قرار گیرد.

کلوز۷- صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی ازمسئولیت مهندسین ناظر ومشاور تحت پوشش قرار گیرد

کلوز۸- صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی ازمسئولیت بیمه گذار بدون رای دادگاه جبران می گردد. درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد.

کلوز۹- هزینه های پزشکی ناشی ازصدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار باارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران می گردد.

کلوز۱۰- مطالبات سازمان تامین اجتماعی یاسازمان خدمات درمانی ازبیمه گذار بابت مستمری موضوع “تبصره یک ماده ۶۶قانون تامین اجتماعی” که ناشی ازحادثه منجر به فوت , بروز جراحت ونقص عضو کارکنان بیمه گذار می باشد جبران می گردد.

تعهد بیمه گر برای هرنفر به مبلغ …………………………….ریال ودرطول مدت بیمه نامه معادل تعداد افراد تحت پوشش غرامتهای فوت ونقص عضو مندرج دربیمه نامه خواهدبود.

کلوز۱۱- صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار , کارفرما, پیمانکار, مهندسین ناظر , طراح, مشاور و مجری ذیصلاح (بیمه حوادث) دراثر خطرات مورد بیمه فقط درمحل مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه می باشد. تعهد بیمه گر صرفا ازمحل بیمه حادثه (این کلوز) ویامسئولیت , به انتخاب زیان دیده خواهدبود.

کلوز۱۲- صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث براساس تعهدات فوت ونقص عضو هرنفر درهرحادثه در محدوده مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد وتعهد بیمه گر دراین کلوز از۵۰ درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهدکرد.

کلوز۱۳- تعهد بیمه گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت:

۱-۱۳- تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه وحداکثر به میزان یک بار افزایش دیه (دریکسال) که توسط مراجع قضایی معین می گردد خواهد بود.

۲-۱۳- تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز ازتاریخ وقوع حادثه وحداکثر به میزان دوبار افزایش دیه(در دو سال) که توسط مراجع قضایی معین می گردد خواهدبود

۳-۱۳- تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز ازتاریخ وقوع حادثه وحداکثر به میزان سه بار افزایش دیه (در سه سال) که توسط مراجع قضایی معین می گردد خواهدبود

کلوز۱۴- مسئولیت بیمه گذار درارتباط باغرامت دستمزد روزانه ناشی ازحوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه گذار به شرح زیر تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد وتعهد بیمه گر ازمحل این کلوز از۵۰ درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

– غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه وحداکثر به مدت ۹۰ روز در تعهد بیمه گر می باشد

– حداکثر غرامت دستمزد روزانه کارکنان برای هرنفر مبلغ …………………….. ریال می باشد

کلوز۱۵- صدمات جسماتنی وارده به کارکنان بیمه گذار درمحل مورد بیمه ناشی ازحوادثی که ارتباطی بانوع فعالیت بیمه شده ندارد تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد
منظور ازفعالیت غیرمرتبط , کلیه امور اعم از جزئی یاکلی است که خارج از فرآیند شرح کار مورد بیمه می باشد .

با توجه به نیاز روز افزون جامعه صنعتی به انواعی از خدمات بیمه ای و زمانبر بودن این خدمت بر آن شدیم تا خدمت جدیدی به صنایع ایرانی بصورت آنلاین ارائه دهیم .
جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات بیمه آنلاین به سایت شرکت مهرپل مراجعه فرمائید .

ارسال پاسخ

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/mehrpoln/public_html/mag/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 486